Hỏi Đáp Tư Vấn

[ffb_section_0 unique_id=”1bn7pdlp” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%2C%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1bn7t1f3″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”1bn87440″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1375%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Flogo-nho.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A56%2C%5C%22height%5C%22%3A55%7D%22%2C%22responsive%22%3A%220%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][ffb_heading_2 unique_id=”1bn865d6″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Câu hỏi thường gặp | Câu hỏi tư vấn[/ffb_param][/ffb_heading_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1bn7pdlq” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A9%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_accordion-2_2 unique_id=”1bn7sfhf” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%221%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B7%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B7%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B7%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%223-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B7%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%224-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B7%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%225-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B7%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2216%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22header-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-bg-color-hover%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22header-text-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22header-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22header-handle-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22header-handle-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%23606060%22%2C%22content-link-text-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-link-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B13%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion title title”]Tôi đang dùng viên uống mướp đắng rừng Mudaru và thấy tình trạng được cải thiện. Vậy tôi có nên dùng tiếp không? Nếu dùng tiếp tôi tôi có cần thay đổi liều lượng và cách dùng không? .[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion content content”]

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Mudaru

Viên uống Mudaru giúp ngoài hỗ trợ điều trị tiểu đường, hạ huyết áp, mỡ máu còn giúp thải độc cơ thể tăng cường chức năng gan, giúp ăn ngon miệng và giúp ngủ ngon nhờ tinh chất từ mướp đắng rừng. Vì vậy có thể dùng viên uống mướp đắng rừng Mudaru hằng ngày để giữ sức khỏe. Bạn có thế dùng 2 viên mỗi ngày, trước hoặc sau bữa ăn sáng và chiều.

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion title title”]Dùng VIÊN UỐNG MƯỚP ĐẮNG RỪNG MUDARU bao lâu sẽ có tác dụng?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion content content”]

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Mudaru:

Hiệu quả của viên uống mướp đắng rừng  sẽ cảm nhận được sau vài ngày đến 1 tuần sử dụng. Tùy thuộc vào loại bệnh lý và tình trạng bệnh nặng hay nhẹ mà hiệu quả điều trị sẽ đến nhanh hay chậm hơn.

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion title title”]Tôi bị tiểu đường và đang sử dụng VIÊN UỐNG MƯỚP ĐẮNG RỪNG MUDARU. Hiện tại tình trạng đường huyết của tôi đã ổn định, tôi có nên ngưng uống viên Mudaru không? Bệnh tôi có bị tái đi, tái lại không?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion content content”]

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Mudaru:

Sau tuổi 30, quá trình lão hóa tự nhiên diễn ra khiến các cơ quan của cơ thể suy yếu, gây ra các bệnh về tim mạch, mỡ máu, huyết áp, xương khớp, mất ngủ. Đối với bệnh tiểu đường là bệnh mãn tính cần điều trị lâu dài. Do vậy khi bạn ngưng sử dụng viên uống mudaru, cơ thể vẫn không thể chuyển hóa đường, khiến bệnh ngày càng nặng hơn và có thể dẫn đến biến chứng.

Viên uống Mudaru với tinh chất mướp đắng rừng sẽ giúp tăng cường chuyển hóa đường trong cơ thể, tẩy độc, lọc máu, hạn chế các tác dụng của thuốc tây từ đó giúp người bệnh tiểu đường có cuộc sống sinh hoạt bình thường, có bữa ăn ngon miệng và giấc ngủ sâu.

 

Viên uống mướp đắng rừng Mudaru an toàn và phù hợp với sự chuyển hóa tự nhiên của cơ thể nên được khuyến khích dùng thường xuyên, để không phải đối diện với chứng tiểu đường và các bệnh hay gặp ở người trung niên, cao tuổi.

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-accordion accordion title title”]Dùng viên uống mướp đắng rừng Mudaru lâu dài có tác dụng phụ không?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-accordion accordion content content”]

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Mudaru:

Viên uống Muadru với chiết xuất từ 100% mướp đắng rừng trồng theo phương pháp hữu cơ sinh học hoàn toàn không tác dụng phụ nên khách hàng có thể an tâm về tính an toàn khi sử dụng để giữ sức khỏe lâu dài. Các nghiên cứu lâm sàng không ghi nhận tác dụng phụ khi sử dụng viên uống mướp đắng rừng Mudaru.

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 4-|-accordion accordion title title”]Mẹ tôi 58 tuổi, đi khám bệnh thì kết quả là tiểu đường, phải uống thuốc theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Vậy mẹ tôi uống thêm viên uống mướp đắng rừng Mudaru được không?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 4-|-accordion accordion content content”]

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Mudaru:

Trường hợp của mẹ bạn, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ thì vẫn có thể dùng thêm viên uống mướp đắng rừng Mudaru.

Vì viên uống Mudaru từ khổ qua rừng chứa các tinh chất giúp hỗ trợ chuyển hóa đường cho cơ thể đồng thời giúp tăng cường chức năng của các cơ quan nội tạng. Do vậy, khi sử dụng thêm viên uống mướp đắng rừng MUDARU sẽ giúp hỗ trợ quá trình điều trị được tốt hơn.

 

Hơn nữa, viên uống Mudaru giúp phòng ngừa các bệnh về tim mạch ở người cao tuổi, kích thích ăn ngon miệng nhờ hỗ trợ tiêu hóa và giúp người bệnh có giấc ngủ ngon hơn.

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 5-|-accordion accordion title title”]Tôi thường xuyên phải tiếp khách hàng bằng tiệc rượu, đi khám tổng quát thì bác sĩ cho hay có dấu hiệu tăng men gan, mỡ máu cao. Vậy tôi có thể dùng viên uống mướp đắng rừng Mudaru để cải thiện tình trạng gan và mỡ máu không? Nó có giúp tôi phòng ngừa các bệnh về gan và tim mạch khi dùng lâu dài không?[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 5-|-accordion accordion content content”]

Trung Tâm Tư Vấn Y Khoa Mudaru

Viên uống khổ qua rừng Mudaru rất phù hợp với tình trạng của anh bởi nó sẽ giúp tẩy độc và hạ men gan đồng thời đào thải lượng mỡ thừa trong máu ra ngoài.

Nếu anh phải thường xuyên tham dự các buổi tiệc có nhiều thịt rượu thì có thể dùng viên uống mướp đắng rừng Mudaru để giữ sức khỏe  vì khi thời gian càng dài, tuổi càng cao thì nguy cơ về các bệnh gan và tim mạch càng lớn. Dùng 2 viên Mudaru mỗi ngày sẽ giúp anh phòng ngừa các bệnh tiểu đường, gút, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ và tim mạch.

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen mb”][/ffb_param][/ffb_accordion-2_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1bn81nqc” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%223%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B7%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_section-heading_2 unique_id=”1bnanmic” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-h2%22%3A%7B%22h2%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-h2 h2 text”]

GỬI CÂU HỎI

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]

Gửi câu hỏi của bạn và chúng tôi sẽ giải đáp!

[/ffb_param][/ffb_section-heading_2][ffb_contact-form-wrapper_2 unique_id=”1bnc1h8a” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22email%22%3A%22cskh%40vienuongmudaru.com%22%2C%22subject%22%3A%22Contact Form%22%2C%22use-custom-headers%22%3A%220%22%2C%22headers%22%3A%22%22%2C%22use-custom-message%22%3A%220%22%2C%22message%22%3A%22%22%2C%22use-js-trig%22%3A%220%22%2C%22trigger-name%22%3A%22my-contact%22%2C%22use-php-filter%22%3A%220%22%2C%22filter-name%22%3A%22my-filter%22%7D%7D%7D”][ffb_contact-form-input_3 unique_id=”1bnc1mjm” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22T%C3%AAn%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22T%C3%AAn%3A %22%2C%22rows%22%3A%225%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-one-option%22%3A%7B%22one-option%22%3A%7B%22value%22%3A%22This is one option%22%2C%22option-value%22%3A%22%22%2C%22selected%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%221%22%2C%22is-required-message%22%3A%22This field is required.%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22none%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22This field is not valid.%22%2C%22bg-color%22%3A%22%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_3][ffb_contact-form-input_3 unique_id=”1bnc1rkr” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22Email%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22Email%3A %22%2C%22rows%22%3A%225%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-one-option%22%3A%7B%22one-option%22%3A%7B%22value%22%3A%22This is one option%22%2C%22option-value%22%3A%22%22%2C%22selected%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%220%22%2C%22is-required-message%22%3A%22This field is required.%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22email%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22*B%E1%BA%A1n ph%E1%BA%A3i nh%E1%BA%ADp d%E1%BA%A1ng mail%22%2C%22bg-color%22%3A%22%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_3][ffb_contact-form-input_3 unique_id=”1bnc1va7″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22textarea%22%2C%22placeholder%22%3A%22C%C3%A2u H%E1%BB%8Fi%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22C%C3%A2u H%E1%BB%8Fi%3A%22%2C%22rows%22%3A%223%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-one-option%22%3A%7B%22one-option%22%3A%7B%22value%22%3A%22This is one option%22%2C%22option-value%22%3A%22%22%2C%22selected%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%7B%22html-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%221%22%2C%22is-required-message%22%3A%22This field is required.%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22none%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22This field is not valid.%22%2C%22bg-color%22%3A%22%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_3][ffb_contact-form-button_3 unique_id=”1bnc25g5″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22G%E1%BB%ADi%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-full%22%2C%22radius%22%3A%22radius-3%22%2C%22hover-animation%22%3A%22btn-slide-bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-button_3][ffb_contact-form-messages_3 unique_id=”1bp2p289″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22successful%22%2C%22hide-msg%22%3A0%2C%22msg-time%22%3A0%2C%22show-alert%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_alert-9_4 unique_id=”1bp2q26l” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23606060%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23000000%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ebeef6%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon”]ff-font-awesome4 fa-check[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-title title text”]hoàn tất![/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]Anh chị đã giử câu hỏi thành công![/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”]×[/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”]Close[/ffb_param][/ffb_alert-9_4][/ffb_contact-form-messages_3][ffb_contact-form-messages_3 unique_id=”1bp2siaf” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22unsuccessful%22%2C%22hide-msg%22%3A%220%22%2C%22msg-time%22%3A%220%22%2C%22show-alert%22%3A%220%22%7D%7D%7D”][ffb_alert-2_4 unique_id=”1bp2t1nb” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%23e55973%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23e55973%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23606060%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23000000%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ebeef6%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon”]ff-font-awesome4 icon-exclamation-triangle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-title title text”]Lỗi![/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]Vui lòng thử lại sao hoặc gọi hotline để được hỗ trợ![/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”]×[/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”]Close[/ffb_param][/ffb_alert-2_4][/ffb_contact-form-messages_3][/ffb_contact-form-wrapper_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]