Viên Uống Mướp Đắng Rừng Mudaru

[ffb_section_0 unique_id=”ht3us3f” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”151stt2r” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”151sv4lv” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1375%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Flogo-nho.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A56%2C%5C%22height%5C%22%3A55%7D%22%2C%22responsive%22%3A%220%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][ffb_heading_2 unique_id=”151suksa” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2248%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Great Vibes’%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Mudaru[/ffb_param][/ffb_heading_2][ffb_heading_2 unique_id=”151ta2la” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Roboto Condensed’%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Viên uống mướp đắng rừng[/ffb_param][/ffb_heading_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1hj6pi2f” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”15jvtagi” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1574pjc3″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%221%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_accordion-2_2 unique_id=”hsml2d5″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%223-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%224-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%225-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%2C%226-%7C-accordion%22%3A%7B%22accordion%22%3A%7B%22is-active%22%3A%220%22%2C%22title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%7D%2C%22content%22%3A%7B%22content-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22header-bg-color%22%3A%22%22%2C%22header-bg-color-hover%22%3A%22%22%2C%22header-text-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22header-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22header-handle-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22header-handle-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-bg-color%22%3A%22%23f7f8fa%22%2C%22content-text-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22content-link-text-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22content-link-text-color-hover%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion title title”]Hỗ trợ điều trị tiểu đường[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-accordion accordion content content”]

Trong nhiều nghiên cứu, người ta đã khám phá ra những chất có trong khổ qua rừng (mướp đắng rừng) gồm charantins, peptide và ancaloit những chất này giúp hạ đường huyết. Vì vậy, khổ qua rừng được (mướp đắng rừng) sử dụng như là một vị thuốc điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.
*Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion title title”]Ổn định huyết áp[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-accordion accordion content content”]

Trong khổ qua rừng (mướp đắng rừng) có nhiều Vitamin C, và các chất giúp chống lại các gốc tự do là nguyên nhân gây lão hóa và phát sinh các bệnh tim mạch, ngoài ra khổ qua rừng còn giúp ổn định đường huyết rất tốt.

*Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion title title”]Hạ men gan giải độc cơ thể[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-accordion accordion content content”]

Khổ qua rừng (mướp đắng rừng) được sử dụng như là một vị thuốc tiêu độc, kháng khuẩn trong y học dân tộc. Ngoài ra, trong một số nghiên cứu về khổ qua rừng được ghi nhận, cho thấy khổ qua rừng (mướp đắng rừng) còn có thể giúp hạ men gan rất hiệu quả.

*Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-accordion accordion title title”]Phòng và hỗ trợ chữa bệnh Gout[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 3-|-accordion accordion content content”]

Axit uric là sản phẩm của quá trình thoái biến purine, dễ bị ion hóa thành muối urate hòa tan trong huyết tương, là nguyên nhân của bệnh gút hay gout. Khổ qua rừng (mướp đắng rừng) có tác dụng giảm axit uric nên rất tốt cho người bệnh gút.

*Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 4-|-accordion accordion title title”]Hạ mỡ máu – giảm cholesterols[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 4-|-accordion accordion content content”]

Trong một nghiên cứu, mức độ cholesterol và triglycerid tăng cao ở chuột mắc bệnh tiểu đường đã trở lại bình thường sau 10 tuần điều trị. Và nhiều nghiên cứu khác cũng chứng minh quả và hạt khổ qua rừng (mướp đắng rừng) giúp giảm cholesterol trong máu hiệu quả.

*Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 5-|-accordion accordion title title”]Hỗ trợ giảm cân[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 5-|-accordion accordion content content”]

Trong khổ qua rừng (mướp đắng rừng) có chứa chất oxy hóa, sẽ ôxy hóa glucose, ngăn hấp thu glucose vào tế bào, ức chế hoạt tính các men tổng hợp glucose, giảm mỡ máu, cân bằng huyết áp. Vì vậy, khổ qua rừng (mướp đắng rừng) là một thành phần không thể thiếu trong thực đơn giảm cân hàng ngày.

*Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 6-|-accordion accordion title title”]Cải thiện giấc ngủ, giúp ngủ ngon [/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 6-|-accordion accordion content content”]

Ngoài các công dụng mát gan, thanh nhiệt, giải độc cơ thể, và giảm cholesterol… khổ qua rừng con là một loại thảo dược giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, cho bạn giấc ngủ ngon.

*Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen mb”][/ffb_param][/ffb_accordion-2_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”ht3us3g” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%221%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2235%22%2C%22b%22%3A%2240%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”151sd6c4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1366%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fvien-uong-kho-qua-rung-mudaru-dung.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A824%2C%5C%22height%5C%22%3A989%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”ht3us3h” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%221%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_heading-1_2 unique_id=”15790puu” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22left%22%2C%22font-size%22%3A%2218%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-Section%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-left%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-header header text”]Điểm nổi bậc so với tân dược[/ffb_param][/ffb_heading-1_2][ffb_list_2 unique_id=”1578ie1b” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%7D%2C%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInRight%22%2C%22duration%22%3A%221.0%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%2C%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%7D%2C%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInRight%22%2C%22duration%22%3A%221.0%22%2C%22delay%22%3A%220.2%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%2C%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%7D%2C%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInRight%22%2C%22duration%22%3A%221.0%22%2C%22delay%22%3A%220.4%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%2C%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%2C%223-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%7D%2C%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInRight%22%2C%22duration%22%3A%221.0%22%2C%22delay%22%3A%220.6%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%2C%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%2C%224-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInRight%22%2C%22duration%22%3A%221.0%22%2C%22delay%22%3A%220.8%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%2C%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%2C%225-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%7D%2C%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22fadeInRight%22%2C%22duration%22%3A%221.0%22%2C%22delay%22%3A%220.8%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%2C%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text”]Nguồn gốc tự nhiên từ 100% mướp đắng rừng[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-circle-thin[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text”]Không chất bảo quản & chất độc hại[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 1-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-circle-thin[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text”]Không tác dụng phụ có hại cho sức khỏe người dùng mà còn ngược lại[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 2-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-circle-thin[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 3-|-list-item list-item one-text item-text”]Không đắng vì ở dạng viên uống – tiện lợi dễ sử dụng[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 3-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-circle-thin[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 4-|-list-item list-item one-text item-text”]Không phải lo lắng về giá tiền gì chính sách giá thân thiện[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 4-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-circle-thin[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 5-|-list-item list-item one-text item-text”]Có thể sử dụng lâu dài để giữ sức khỏe – giúp ăn ngon, ngủ ngon[/ffb_param][ffb_param route=”o gen lst list 5-|-list-item list-item one-icon icon”]ff-font-awesome4 icon-circle-o[/ffb_param][/ffb_list_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”hq3gltc” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23f8f8f8%22%7D%7D%2C%221-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A632%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fdemo.arktheme.com%2Fjuliets-spa%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2017%2F03%2Fhill-white-1.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A%5C%22416%5C%22%2C%5C%22height%5C%22%3A%5C%2241%5C%22%7D%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22center bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2260%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%2280%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”hq3gltd” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%225%22%2C%22md%22%3A%225%22%2C%22lg%22%3A%226%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_heading-1_2 unique_id=”hq3v6ba” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-Section%22%7D%7D%2C%221-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%2C%222-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-Section%22%7D%7D%2C%223-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-weight%22%3A%22400%22%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-left%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2230%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen repeated-lines 0-|-header header text”]THÀNH PHẦN[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 1-|-paragraph paragraph text”]

– Mỗi viên mướp đắng rừng sẽ có chứa 130mg cao khô (dược liệu khô)

Sản phẩm đảm bảo không kèm theo chất bảo quản hay hóa chất độc hại nào, viên uống khổ qua rừng Mudaru được sản xuất với quy trình khép kín cùng với sự kiểm tra cần trọng, nghiêm ngặt từ khâu lấy nguyên liệu (được trồng tại Ô Môn – Cần Thơ) cho tới khâu sơ chế phơi, sấy, sao rồi điều chế ra thành phẩm viên uống khổ qua rừng tốt cho sức khỏe và dễ uống cho người sử dụng.

*Lưu ý: Hiệu quả sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 2-|-header header text”]HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VIÊN UỐNG MUDARU[/ffb_param][ffb_param route=”o gen repeated-lines 3-|-paragraph paragraph text”]

– Ngày uống 2 lần, mỗi lần từ 1-2 viên trước bữa ăn. Nên sử dụng liên tục từ 2-3 tháng để phát huy tác dụng của sản phẩm.

*Khuyến cáo:

– Không nên dùng cho người đang bị thiếu máu

– Không dùng cho phụ nữ mang thai hoặc đang muốn có con

– Trẻ em dưới 2 tuổi nên hạn chế uống.

– Người có tỳ vị hư hàn, thường bị tiêu chảy, không có thực nhiệt không nên dùng thường xuyên.

[/ffb_param][/ffb_heading-1_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1575s5kt” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%225%22%2C%22md%22%3A%225%22%2C%22lg%22%3A%226%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”157757na” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1575%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fvien-nang-kho-qua-rung-mudaru.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A800%2C%5C%22height%5C%22%3A800%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”1574m93j” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.88)%22%7D%7D%2C%221-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A632%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fdemo.arktheme.com%2Fjuliets-spa%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2017%2F03%2Fhill-white-1.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A%5C%22416%5C%22%2C%5C%22height%5C%22%3A%5C%2241%5C%22%7D%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22center bottom%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1574m93k” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2220%22%7D%2C%22mg-md%22%3A%7B%22b%22%3A%2240%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”1574m93o” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1375%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Flogo-nho.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A56%2C%5C%22height%5C%22%3A55%7D%22%2C%22responsive%22%3A%220%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][ffb_heading_2 unique_id=”1574m93p” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2248%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Great Vibes’%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Mudaru[/ffb_param][/ffb_heading_2][ffb_heading_2 unique_id=”1574m93q” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Roboto Condensed’%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Giá tốt hỗ trợ người dùng[/ffb_param][/ffb_heading_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1574m93r” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_row_2 unique_id=”1574m94f” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%7D%7D%7D”][ffb_column_3 unique_id=”1574m94p” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_pricinglists-4_4 unique_id=”1bp54mrs” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-one-title%22%3A%7B%22one-title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B14%5D%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-one-subtitle%22%3A%7B%22one-subtitle%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B10%5D%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-one-info%22%3A%7B%22one-info%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2236%22%7D%2C%22sign%22%3A%22ff-font-awesome4 icon-dollar%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22line-separator%22%3A%22%23e4e8f3%22%2C%22el-shadow%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.07)%22%2C%22background%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-one-title one-title title”]01 hộp Mudaru[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-one-subtitle one-subtitle subtitle”]Giao hàng miễn phí[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-info one-info price”]300.000đ[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-info one-info subprice”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-info one-info duration”][/ffb_param][/ffb_pricinglists-4_4][/ffb_column_3][ffb_column_3 unique_id=”1574m94s” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_pricinglists-4_4 unique_id=”1bp3kb4k” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-one-title%22%3A%7B%22one-title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B14%5D%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-one-subtitle%22%3A%7B%22one-subtitle%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B10%5D%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-one-info%22%3A%7B%22one-info%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2236%22%7D%2C%22sign%22%3A%22ff-font-awesome4 icon-dollar%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22line-separator%22%3A%22%23e4e8f3%22%2C%22el-shadow%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.07)%22%2C%22background%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-one-title one-title title”]02 hộp Mudaru[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-one-subtitle one-subtitle subtitle”]Freeship & giảm ngay 5%[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-info one-info price”]570.000đ[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-info one-info subprice”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-info one-info duration”][/ffb_param][/ffb_pricinglists-4_4][/ffb_column_3][ffb_column_3 unique_id=”1574m94v” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_pricinglists-4_4 unique_id=”1bp56l2q” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-one-title%22%3A%7B%22one-title%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B7%5D%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-one-subtitle%22%3A%7B%22one-subtitle%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B10%5D%22%7D%7D%7D%2C%222-%7C-one-info%22%3A%7B%22one-info%22%3A%7B%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2236%22%7D%2C%22sign%22%3A%22ff-font-awesome4 icon-dollar%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22line-separator%22%3A%22%23e4e8f3%22%2C%22el-shadow%22%3A%22rgba(0%2C0%2C0%2C0.07)%22%2C%22background%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-one-title one-title title”]04 hộp Mudaru[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-one-subtitle one-subtitle subtitle”]Freeship & giảm ngay 10%[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-info one-info price”]1080.000đ[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-info one-info subprice”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-one-info one-info duration”][/ffb_param][/ffb_pricinglists-4_4][/ffb_column_3][/ffb_row_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”1579ak18″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%2C%22b%22%3A%2280%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1579ak19″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2220%22%7D%2C%22mg-md%22%3A%7B%22b%22%3A%2240%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”1579ak1d” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1375%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Flogo-nho.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A56%2C%5C%22height%5C%22%3A55%7D%22%2C%22responsive%22%3A%220%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][ffb_heading_2 unique_id=”1579ak1e” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2248%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Great Vibes’%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Mudaru
[/ffb_param][/ffb_heading_2][ffb_heading_2 unique_id=”1579ak1f” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Roboto Condensed’%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Quyền Lợi Khi Mua Viên Uống Mudaru[/ffb_param][/ffb_heading_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1579ak1g” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%224%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_iconbox-3_2 unique_id=”1579ak1i” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1455%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fquy-trinh-kho-qua-rung-mudaru-1.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A640%2C%5C%22height%5C%22%3A480%7D%22%2C%22bgpos%22%3A%22center bottom%22%7D%7D%2C%221-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B14%5D%22%2C%22hover-only%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22r%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%2C%22l%22%3A%2240%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%22100%22%2C%22b%22%3A%22150%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-custom-color%22%3A%22%5B3%5D%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 icon-pagelines[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”]Giao Hàng Miễn Phí[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-description description text”]Vì đây thật sự là sản phẩm tốt nên chúng em hỗ trợ giao sản phẩm miễn phí để đưa được đến tay nhiều người dùng hơn.[/ffb_param][/ffb_iconbox-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1579ak1j” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%224%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_iconbox-3_2 unique_id=”1579ak1l” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1456%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fquy-trinh-kho-qua-rung-mudaru-2.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A640%2C%5C%22height%5C%22%3A480%7D%22%2C%22bgpos%22%3A%22center bottom%22%7D%7D%2C%221-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B14%5D%22%2C%22hover-only%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22r%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%2C%22l%22%3A%2240%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%22100%22%2C%22b%22%3A%22150%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-custom-color%22%3A%22%5B3%5D%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 icon-envira[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”]Nhận Hàng Rồi Trả Tiền[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-description description text”]Các anh/chị cứ an tâm khi mua hàng. Không cần thanh toán trước đâu ạ. Chỉ trả tiền cho nhân viên giao hàng khi đã nhận sản phẩm.[/ffb_param][/ffb_iconbox-3_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1579ak1m” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%226%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%224%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_iconbox-3_2 unique_id=”1579ak1o” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%222-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%22content-align%22%3A%22text-center%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1462%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fvien-uong-kho-qua-rung-mudaru-1.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A416%2C%5C%22height%5C%22%3A431%7D%22%2C%22bgpos%22%3A%22center bottom%22%7D%7D%2C%221-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B14%5D%22%2C%22hover-only%22%3A%221%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%2C%22r%22%3A%2240%22%2C%22b%22%3A%2240%22%2C%22l%22%3A%2240%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%22100%22%2C%22b%22%3A%22150%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-custom-color%22%3A%22%5B3%5D%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 icon-tint[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-title title text”]Hỗ Trợ Tận Tình[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 2-|-description description text”]Khi có bất kỳ thắc mắc gì anh/chị có thể gọi vào hotline hoặc inbox facebook. Chúng em sẽ hỗ trợ ngay khi có thể![/ffb_param][/ffb_iconbox-3_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”1575a3vc” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1575a3vd” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D%7D”][ffb_image_2 unique_id=”1575a3vh” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1375%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22http%3A%2F%2Fvienuongmudaru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Flogo-nho.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A56%2C%5C%22height%5C%22%3A55%7D%22%2C%22responsive%22%3A%220%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_2][ffb_heading_2 unique_id=”1575a3vi” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2248%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Great Vibes’%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Mudaru[/ffb_param][/ffb_heading_2][ffb_heading_2 unique_id=”1575a3vj” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22tag%22%3A%22h2%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%2C%22font-weight%22%3A%22600%22%2C%22google-font-family%22%3A%22’Roboto Condensed’%22%2C%22text-transform%22%3A%22uppercase%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]Đặt Hàng Nhanh – Giao Hàng Ngay[/ffb_param][/ffb_heading_2][ffb_contact-form-wrapper_2 unique_id=”1575a42s” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22email%22%3A%22cskh%40vienuongmudaru.com%22%2C%22subject%22%3A%22Contact Form%22%2C%22use-custom-headers%22%3A%220%22%2C%22headers%22%3A%22%22%2C%22use-custom-message%22%3A%220%22%2C%22message%22%3A%22%22%2C%22use-js-trig%22%3A%220%22%2C%22trigger-name%22%3A%22my-contact%22%2C%22use-php-filter%22%3A%220%22%2C%22filter-name%22%3A%22my-filter%22%7D%7D%7D”][ffb_row_3 unique_id=”1575a44g” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%221%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%7D%7D%7D”][ffb_column_4 unique_id=”1575a45j” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%228%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%221%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-md%22%3A%7B%22l%22%3A%22400%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22l%22%3A%22400%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_contact-form-input_5 unique_id=”1575a45f” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22T%C3%AAn *%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22T%C3%AAn%3A %22%2C%22rows%22%3A%225%22%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%221%22%2C%22is-required-message%22%3A%22This field is required.%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22none%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22This field is not valid.%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.15)%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22rgba(0%2C 0%2C 0%2C 0)%22%2C%22border-color%22%3A%22%5B4%5D%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22text-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_5][ffb_contact-form-input_5 unique_id=”1bnvakvb” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22S%E1%BB%91 l%C6%B0%E1%BB%A3ng*%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22 S%E1%BB%91 l%C6%B0%E1%BB%A3ng%3A %22%2C%22rows%22%3A%225%22%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%221%22%2C%22is-required-message%22%3A%22This field is required.%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22none%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22This field is not valid.%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.15)%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22rgba(0%2C 0%2C 0%2C 0)%22%2C%22border-color%22%3A%22%5B4%5D%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22text-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_5][ffb_contact-form-input_5 unique_id=”1bnvasoa” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22textarea%22%2C%22placeholder%22%3A%22 %C4%90%E1%BB%8Ba Ch%E1%BB%89 *%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22 %C4%90%E1%BB%8Ba Ch%E1%BB%89%3A %22%2C%22rows%22%3A%222%22%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%221%22%2C%22is-required-message%22%3A%22This field is required.%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22none%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22This field is not valid.%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.15)%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.15)%22%2C%22border-color%22%3A%22%5B4%5D%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22text-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_5][ffb_contact-form-input_5 unique_id=”1575a45i” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22input-type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22 S%E1%BB%91 %C4%91i%E1%BB%87n tho%E1%BA%A1i*%22%2C%22label%22%3A%22I agree to the Terms and Conditions%22%2C%22checkbox-selected%22%3A%220%22%2C%22name%22%3A%22 S%E1%BB%91 %C4%91i%E1%BB%87n tho%E1%BA%A1i%3A %22%2C%22rows%22%3A%225%22%2C%22checkbox-validation%22%3A%220%22%2C%22checkbox-validation-message%22%3A%22Checking this box is required.%22%2C%22is-required%22%3A%221%22%2C%22is-required-message%22%3A%22This field is required.%22%2C%22min-length-has%22%3A%220%22%2C%22min-length%22%3A%2210%22%2C%22min-length-message%22%3A%22Minimal length is 10 characters%22%2C%22validation-type%22%3A%22none%22%2C%22validation-type-regex%22%3A%22%22%2C%22validation-type-custom-function%22%3A%22%22%2C%22validation-message%22%3A%22This field is not valid.%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.15)%22%2C%22bg-focus-color%22%3A%22rgba(255%2C 255%2C 255%2C 0.15)%22%2C%22border-color%22%3A%22%5B4%5D%22%2C%22border-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22placeholder-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22placeholder-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22text-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22text-focus-color%22%3A%22%5B6%5D%22%2C%22validation-message-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-input_5][ffb_contact-form-button_5 unique_id=”1575a45l” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22%C4%90%E1%BA%B7t H%C3%A0ng%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-full%22%2C%22text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%5B14%5D%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%5B2%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D%7D”][/ffb_contact-form-button_5][/ffb_column_4][ffb_column_4 unique_id=”1575a45m” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_contact-form-messages_5 unique_id=”1575a45t” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22successful%22%2C%22hide-msg%22%3A%220%22%2C%22msg-time%22%3A%220%22%2C%22show-alert%22%3A%220%22%7D%7D%7D”][ffb_alert-9_6 unique_id=”1575a45v” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23606060%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23000000%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ebeef6%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon”]ff-font-awesome4 fa-check[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-title title text”]Thành Công![/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]Anh/chị đã đặt hàng thành công. Chúng em sẽ gọi lại để xác nhận![/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”]×[/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”]Close[/ffb_param][/ffb_alert-9_6][/ffb_contact-form-messages_5][ffb_contact-form-messages_5 unique_id=”1575a460″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22unsuccessful%22%2C%22hide-msg%22%3A%220%22%2C%22msg-time%22%3A%220%22%2C%22show-alert%22%3A%220%22%7D%7D%7D”][ffb_alert-2_6 unique_id=”1575a462″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22icon-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%23e55973%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23e55973%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23606060%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23000000%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%23ebeef6%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2240%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon”]ff-font-awesome4 icon-exclamation-triangle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 0-|-title title text”]Đã xảy ra lỗi! [/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]Anh chị gọi hotline 0888 533 350 giúp em để đặt hàng nhanh nhé![/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”]×[/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”]Close[/ffb_param][/ffb_alert-2_6][/ffb_contact-form-messages_5][/ffb_column_4][/ffb_row_3][/ffb_contact-form-wrapper_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]

Viên Uống Mướp Đắng Rừng Mudaru
Đánh Giá Ngay